سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حمدی گمچی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران ، پردیس دانشکده های فنی ، دا
رحمت ستوده قره باغ – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
نوید مستوفی – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
فرهنگ جلالی فراهانی – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

در ا ین مقاله راکتور اتوترمال (Autothermal) فرایند ATR برا ی تول ید گاز سنتز از متان مورد بررس ی قرار گرفته است. با تو جه به شرا یط عملیاتی حاکم بر راکتور واکنش های اصلی معرفی شدند. بر پایه این واکنش ها، یک مدل همگن و در حالت پایا برا ی راکتور بدست آمد ه و تاث یر تغ ییرات دما ی خوراک ورودی، نسبت اکسیژن به کربن(O2/C)و نسبتبخار به کربن بر رو ی میزان تبدیل متان و توزیع محصولات خروجی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که کمتر ین مقداردمای خوراک ورود ی به راکتور برا ی انجام واکنش ها حدودoC 500 و میزان بهینه O2/C حدود ۰/۵۵ و مقدار S/C برابر ۱/۴می باشد . همچنین برا ی بررس ی ک یفیت گاز سنتز تول یدی به منظور تول ید ب یشتر متانول از آن عدد Sn معرف ی شد . نتایج این بررسی با داده های طراحی مورد مقایسه قرار گرفته و تطابق خوبی بین آنها مشاهده گردید.