سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی – دانشگاه تهران
خسرو اشرفی – دانشجوی دکترا، پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

چکیده:

در این مقاله رتبه کاسته معادلات آب کم عمق یک بعدی با استفاده از توابع POD بدون تصویر گالرکین مدنظر میباشد. مدل سازی رتبه کاسته تعداد درجات آزادی مساله و زمان محاسبات را کاهش می دهد. به همین منظور برای آزمایش سه این مساله شرط اولیه برای این معادلات در نظر گرفته شده است. این سه شرط اولیه یک شرط اولیه هموار، یک شرط اولیه با فرکانس بالا ویک شرط اولیه با پرش هیدرولیکی می باشند. در این مدل سازی توایع POD با استفاده از حل عددی معادلات حاکم با استفاده از روش عددی بیم و وارمینگ بهدست می آیند. در مدل سازی رتبه کاسته بدون تصویر گالرکین انتگرال گیری عددی بین روش میکروسکوپیک بیم و وارمنیگ و مدل ماکروسکوپیک ضرایب توابع تعویض می شود. ضرایب توابع POD می توانند با گام زمانی بزرگتر ازگام زمانی مدل میکروسکوپیک انتگرال گیری شوند که این امر منجر به کاهش زمان محاسبات می شود.