سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین مشکوه الدینی – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

کاربرد هسته های برشی در ساختمان های بلند یکی از روش های افزایش مقاومت پیچشی سازه در کنار ازدیاد مقاومت جانبی است. موضوع اصلی در این خصوص ، توجه به چگونگی ساخت یک مدل ریاضی مناسب برای توضیح رفتار سازه هسته برشی م یباشد. المان های تنش مستوی ساخته شده بر پایه توابع کرنش، ابزار مناسبی جهت مدل سازی هسته های برشی است. بحث این مقاله در زمینه رفتار پیچشی هسته های برشی در ساختمان های بلند است. المان های ارائه شده در این مقاله، قابلیت مدل سازی رفتار پیچشی یک هسته برشی از دو دیدگاه تحلیلی را دارا می باشند. دیدگاه نخست ، قابلیت مدل کردن هر کدام از واحدهای صفحه ای سازنده هسته برشی است. همچنین دیدگاه دوم نیز قابلیت ایجاد دوران هماهنگ با تیره ای اتصال می باشد. ساختار ریاضی الما نهای تنش مستوی پیشنهادی، بر پایه ویژگی های رفتاری المان های خمشی تیری و نیز اعمال فرضیات رفتاری ساختمان های بلند است. مثال های تحلیلی جهت نشان دادن قابلیت مناسب الما نهای تنش مستوی پیشنهادی در مدل سازی رفتار پیچشی هسته های برشی ارائه گردیده اند.