سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده ابراهیمی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران، ساری
حسن گلمایی – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران ، ساری
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استاد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران ، ساری
فرج ا… نوروزی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب ، آب منطقه ای مازندران ، ساری

چکیده:

شبیه سازی تغییرات مقاطع عرضی و رسوب دهی در دوره ی زمانی معین ، مهم ترین موضـوع در مهندسـی رودخانـه است . تغییر مکانی رسوب دهی ، ته نشینی رسوب و فرسایش را سبب می شود . مطالعهی رسـوب دهـی و تغییـرات آبراهه ممکن است توسط مدل فیزیکی ، مدل ریاضی و یا هر دو انجام شود . مدل های ریاضی آبراههی فرسایش پذیر همگام با گسترش مطالعات فیزیکی فرایندهای رسوب و روش های محاسبه ی مربوط به آن گسترش یافـت . در ایـن مقاله رسوب دهی درشت دانه ( ماسه و شن ) با استفاده از مدل سازی ریاضی تغییرات فاصله ای و زمـانیخـصوصیات رسوب در رودخانه ی نکا و برای اثرات سیلاب با دوره بازگشت های مختلف ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله انجام شد . نتـایج شبیه سازی جهت تعیین بازه هایی از رودخانه که در معرض فرسایش و رسوب گذاری هستند ، مفید می باشد . نتایج نشان داد که رسوب دهی رودخانه ی نکا در جهت پایین دست افزایش می یابد . مقدار رسوب دهـی بـرای سـیلی بـا دورهی با زگشت ۲۰۰ سال ، ۱۵۲۰۰۰ تن و برای سیلاب با دوره ی بازگشت های کم تر ، مقدار رسوب دهـی کـاهش می یابد . همچنین تحقیق بیان می کند که چگونه فرسایش و پرشدگی بستر آبراهه همراه با تغییرات مهمی در عـرض آبراهه است، که ممکن است به طور قابل توجهی در ذخیره ی رسوب اثر بگذارد . لـذا بـازدهی رسـوب مـی توانـد بـا استفاده از مدل مرز متحرک ، در مقابل مدل بستر متحرک ، تعیین شود