سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اعظم بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن گلمایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سپیده ابراهیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی مهندسین مشاورمهاب قدس

چکیده:

شبیه سازی تغییرات مقاطع عرضی و رسوب دهی در دوره های زمانی معین مهمترین موضوع در مهندسی رودخانه است . تغییر مکانی رسوبدهی، تهنشینی رسوب و فرسایش را سبب می شود . مطالعه رسوب دهی و تغییرات آبراهه ممکن است توسط مدل فیزیکی ، مدل ریاضی و یا هر دو انجام شود . مدل های ریاضی آبراههایی فرسایشپذیر همگام با گسترش مطالعات فیزیکی فرآیندهایرسوب و روشهای محاسبه مربوط به آن گسترش یافت . در این مقاله رسوبدهی درشت دانه ( ماسه و شن ) با استفاده از مدلسازی ریاضی تغییرات فاصلهایی و زمانی خصوصیات رسوب در رودخانه زارم رود و برای اثرات سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف ۱۰۰ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۱۰ ، ۵ و ۲۰۰ ساله انجام شد . نتایج شبیهسازی جهت تعیین بازههایی از رودخانه که در معرض فرسایش و رسوبگذاری هسنتد مفید میباشد . نتایج نشان داد که برای سیلی با دوره بازگشت ۲۰۰ سال رودخانه زارم رود بیشترین رسوبدهی را در کیلومتر ۰/۴۲ از پایین دست داشته است و طبق مدل ، مقدار رسوبدهی در این نقطه برابر ۶۳۰۰۰ تن و در پایین دست ۲۶۳۰۰ تن محاسبه شده است و به همین ترتیب با دوره بازگشت های کمتر مقدار رسوب دهی کمتر شد . همچنین متوسط قطر ذارت
برای مقاطع مختلف ، رقوم سطح آب برای سیلابهای با دوره بازگشت مختلف و تغییرات در پروفیل عرضی رودخانه محاسبه و رسم گردید .