سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی اردهالی – گروه قدرت و مدیریت انرژی الکتریکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت
محمدعلی فتاحی اردکانی – گروه قدرت و مدیریت انرژی الکتریکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت
سیدحمید فتحی – گروه قدرت و مدیریت انرژی الکتریکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت

چکیده:

استفاده از سیستم های تولید همزم ان انرژی الکتریکی و حرارتی که از استراتژی های بسیار م ؤثر در مدیریت تقاضا و مصرف انرژی تلقی می گردد، می تواند در بهره برداری بهینه از نیروگاه های موجود در کشور مؤثر واقع گردد . از آنجا که نوسانات قابل توجهی در بار انرژی الکتریکی و بار انرژی حرارتی در فصول مختلف سال وجود دارد، بررسی چگونگی تغییرات در عملکرد سیستم های تولید همزمان تحت شرایط مختلف ضروری می باشد . هدف اصلی از این مطالعه بررسی عملکرد سیستم های تولید همزمان به روش بهینه سازی تکمیلی است که در مقایسه با سیستم تولید مجزا که مبتنی بر تولید انرژی حرارتی از طریق بکارگیری سیستم دیگ بخار و خریداری مس ـتقیم ان ـرژی الک ـتریکی از شبکه برق سراسری می باشد، قرار خواهد گرفت . نتایج مط ـالعه نش ـان می دهـد ک ـه هزینه های نهایی سیستم تولید همزمان در حدود %۳۰ از هزینه های مربوط به سیستم تولید مجزا کمتر می باشد .