سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

آرش زارع صادقی – دانشجوی علوم پزشکی اصفهان (کارشناسی ارشد)
مجتبی جهانگیرپور – دانشگاه شهید بهشتی (کارشناسی ارشد)

چکیده:

در این مقاله، ابتدا، مدل ناتوانی و کم توانی و توانایی، که مدلی حدودا فلسفی است، بررسی می شود. در مرحله دوم، مدلی ریاضی جهت حرکت، به انجام رساندن و با موفقیت تمام کردن امور، ارائه می شود. با بسط مدل به ناتوانی و کم توانی به ویژگی هایی می رسیم ککه می توانند در طراحی رابط های گرافیکی برای افراد مختلف کاربرد داشته باشن. در نهایت، شرایط ونحوه طراحی رابط های گرافیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ارائه مدل، سه مفهوم عمده مورد استفاده قرار گرفته اند.
(۱) انجام یک کار مشابه به راه های متفاوت؛
(۲) ناتوانی، کم توانی و توانایی؛
(۳) اصلاحات و تغییرات برای راحتی بیشتر فرد
در این مقاله، بر پایه این سه مفهوم یک تئوری برای عمل معرفی می شود. بسط این تئوری ما را به تعریف ناتوانی و کم توانی می رسان. در ادامه، به بررسی تفاوت به انجام رساندن یک کار و با موفقیت انجام دادن آن می پردازیم. انواع کار و انواع انجام رساندن کار از دیگر مسائل مورد بررسی است که آن را با روابط ریاضی مدل می کنیم. با استفاده از روابط ریاضی به مدل سازی شرایط انجام کار و موفقیت کامل در کار می پردازیم. در نهایت، قواعد طراحی وسایل برای افراد با توانایی های مختلف به ویژه رابط گرافیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.