سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سرشار – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
جمشید فتحی کلجاهی – استاد بخش مهندسی شیمی و نفت
فریدون اسماعیل زاده – استاد بخش مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

برای پیش بینی رشد کریستالهای هیدرات از مدلهای انتقال جرم و سینتیکی استفاده می شود. با استفاده از این معادله ها می توان در هر زمانی ابعاد، اندازه و تعداد کریستالهای تشکیل شده را محاسبه کرد. با داشتن ابعاد توده کریستالی هیدرات تشکیل شده در لوله انتقال گاز، می توان تاثیر آن را بر روی مجرای عبوری گاز تعیین و مقدار افت فشار محاسبه می شود.
بدین ترتیب مدل های ریاضی ترمودینامیکی و سینستیکی بر اساس مکانیزم های مختلف تشکیل هیدرات در خط لوله انتقال گاز به ترتیب برای پیش بینی نقطه تشکیل هیدرات و رشد کریستال های هیدرات در خط لوله تدوین شدند. با استفاده از مدل های فوق پدیده تشکیل هیدرات در خط لوله انتقال شبیه سازی شده و در انتها نتایج حاصله با مقدارهای آزمایشگاهی مقایسه شده که از همخوانی خوبی برخوردار می باشد.