سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم صاحب الزمانی – کارشناس ارشد عمران- GIC معاون گروه خط و ابنیه مرکز تحقیقات راه آهن
پرستو صاحب الزمانی – کارشناس ارشد عمران- GIC معاون گروه خط و ابنیه مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

کاربر د سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) در مدیری ت بحرا ن اتخاذ تصمیما ت موثر براسا س اطلاعا ت صحیح درجهت کاهش خسارات و کنتر ل سریع بحران است.باید در تمام برنامه ریزیهای بحرا ن جای ی را برای موقعیتها ی پی شبین ی نشد ه درنظر گرفت. بنابراین نه تنهابررسی بحرانهای گذشته، بلکه فعالیتهای سیستماتیک دیگر ی نیز به منظور دستیابی به عوامل و عناصر مشتر ک در بروز بحرانها و یافتن الگوهایی برا ی پی شبینی و پیشگیر ی آثار ناشی از آنها ضروریست.بحرا ن عبار ت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از آ ن را مختل کرد ه و پایداری آن را برهمزند.غافلگیر ی اولین عامل مخر ب در بحرانهاست.تصمی مگیریهای مهم هموار ه از ضروریا ت بحرا ن در لحظات او ل است.اتخاذ تصمیمها ی درست به هنگا م بروز بحران به دسته بندی و اقعیتها بستگی دارد.که این مرحله جزء لاینفک سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)می باشد. لذا دولتها و شرکتها به شناخت روشهای برخورد با تغییرا ت ناگهانی به کمک سیستم های اطلاعات مکانی(GIS)رو ی آورده اند و مدیریت بحرا ن بخشی از تما م برنامه های استراتژیک آنها شد ه است.