سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید رحمان حسینی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدل سازی وشبیه سازی سختی پوشش ها به روش های تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور، ابتدا مدل های تحلیلی ارائه شده توسط محققین مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یکی از آنها به عنوان مدل عمومی مورد بهره برداری قرار گرفته است. برای پوشش های آبکاری نیکل روی زیرلایه مسی، نمودارهای سختی پوشش برحسب بار اعمالی و همچنین برحسب نسبت عمق فرو رونده (h) به ضخامت پوشش (t) که یک پارامتر بدون بعد (h/t) است رسم گردیده و بهترین معادله خطی منطبق بر منحنی ها به عنوان مدل های تحلیلی پیشنهادی ارائه گردیده است . از طرف دیگر، برای پوشش های نفوذی نیکل و نیکل –فسفر بر زیرلایه فولادی (حاصل از کارهای تحقیقاتی انجام شده ) یک سری معادله لگاریتمی به عنوان بهترین مدل های قابل انطباق ارائه گردیده است . در این تحقیق همچنین شبکه های عصبی و نرم افزار MATLAB به کار گرفته شده و با استفاده از آنها مدل سازی عددی سختی پوشش ها انجام گرفته است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که در صورت توجه و دقت در انتخاب نوع شبکه، اجزاء و توابع آن، تعداد لایه ها و به خصوص تعداد نرون ها، مدل سازی سختی پوشش ها با این روش منجر به جواب های دقیق با کمترین خطای ممکن می گردد.