سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل فاتحی فر – بخش مهندسی شیمی و نفت، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
منصور طاهری – بخش مهندسی شیمی و نفت، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
جمشید فتحی – بخش مهندسی شیمی و نفت، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

از جمله مشکلاتی که جهان امروز با آن مواجه اس ت، آلودگی هوای شهرها می باشد که حدود ۸۰ % این آلودگی مربوط به وسایل نقلیه می باش د. از جمله کارهایی که باعث کاهش آلودگی تولیدی توسط وسایل نقلیه می شو د، اختلاط خوب سوخت و هوا در کاربراتور ماشین می ب اشد. اختلاط کامل باعث سوختن کامل سوخت و جلوگیری از تولید آلاینده ها می شود. در این تحقیق، سیستم تزریق سوخت در موتورهای درون سوز (کاربراتور) با استفاده از نرم افزار Fluentمدلسازی و شبی هسازی شد هاست. مدل سازی در مقیاس واقعی انجام گرفته است. برای این منظور از مدل سه بعدی برای حرکت سیال و مدلk-ε جهت تاثیر دادن توربولانسی استفاده شده است . در این شبی ه سازی تاثیر عواملمختلف از جمله محل و زاویه تزریق سوخت، زاویه شیر کنترل ورود مخلوط به محفظه احتراق، نسبت هوا به سوخت ورودی و طول انتهای کاربراتور بعد از شیر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بهینه بدست آمده است.