سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزاد توحیدخواه – استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حائری – استادیار، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
سهیل صالح پور – استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مخچه به عنوان یکی از مهمترین مراکز در یادگیری حرکت و پیش بینی رفتار سیستم حرکتی تشخیص داده شده است. مطالعه و مدلسازی مخچه از لحاظ آشنایی با عملکرد آن در سیستم حرکت و مشابه سازی فیزیکی دارای اهمیت فراوانی است. این مساله در مقالات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله دو روش شناسایی مبتنی بر مدل فازی (روش روابط فازی و روش تخمین پارامترها) به عنوان مدل احتمالی برای عملکرد مخچه بررسی و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی های کامپیوتری نشان می دهد که هر دو مدل قادر به نمایش مناسب عملکرد مخچه می باشد. دقت مدل سازی با استفاده از روش تخمین پارامترها بهتر از روش روابط فازی است با این حال بالا بودن تعداد پارامترهایی که باید تخمین زده شود نقصان عمده آن به حساب می آید.