سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حائری – استاد دانشکده مندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد توحیدخواه – استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سهیل صالح پور – استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

قشر حرکتی بخشی از قشر مخ است که با تحریک آن، حرکت ایجاد می شود. بنابراین مستقیما در انجام حرکت دخالت دارد. با توجه به نقش موثر قشر حرکتی در پیش بینی و کنترل حرکت، مطالعه و مدلسازی عملکرد آن دارای اهمیت خاصی است. در این مقال سعی شده است با ترکیب دو کنترل کننده پیش بین و حداقل گرادیان و دو مدل فازی روابط فازی و تخمین پارامتری، چهار پیشنهاد مختلف برای مدلسازی عملکرد قشر حرکتی ارائه شود. نتایج شبیه سازی های کامپیوتری گویای این مطلب است که ترکیب مدل روابط فازی و کنترل کننده پیش بین در مقایسه به سه ساختار دیگر پاسخ نزدیکتری به عملکرد قشر حرکتی دارد.