سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا حقیقت پژوه – دکتری پلیمر، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله، مدلسازی چرخة معمولی ماشین قالبگیری تزریقی ) ) IMM ، بر رسی می گردد . هر دو مرحلة پر کردن قالب و تزریق، مد نظر قرار گرفته است . آنچه در این مدلسازی جدید به نظر می رسد، این است که در مدل غیر خطی مذکور، مشخصه های جریان پلیمر و فعال کنندة هیدرولیکی ماشین تزریق به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد . مدلِ حاصل، توانمندی های شبیه سازی جهت تسهیل طراحی کنترل کنندة ماشین را تأمین کرده و مبتنی بر سه عامل می باشد:( a )مشخصه های شیرهای الکتروهیدرولیکی با کنترل دیجیتالی ( b ) دینامیک سیستم کوبة فعال کنندة هیدرولیکی و ) ) c رفتار تودة مذاب پلیمری که از طریق مدل های ساده مهندسی پلیمر تعیی ن می شود . شبیه سازی مدل با داده های تجربی تایید شده و مدل مذکور برای کنترل چرخة سیستم الکتروهیدرولیکی از سیستم هیدرولیکی نسبتًا دقیقی برخوردار است .