سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام دبیر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی
میترا دادور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی
هادی رحمانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله برای اولین بار مدلی برای آنالیز و طراحی شبکه خطوط لوله جریان های دوفازی توسعه داده شده است . این مدل حتی می تواند شبکه هایی را که اطلاعات آنها بهینه ١ نیست آنالیز و
طراحی کند . از آنجا که زمان همگرایی در شبکه هایی با اطلاعات بهینه، کمتر است، راهنماییهایی نیز برای شناسایی شبکه های بهینه ارائه شده است، تا حتی الامکان شبکه با اطلاعات بهینه آنالیز یا طراحی شود . در این مدل، برای شبیه سازی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی از روابط تجربی استفاده شده است . همچنین برای شبیه سازی شبکه خطوط لوله انتقال جریان های
دوفازی از روش تعادل فشار استفاده شده است، که براساس حدس فشار در گره هایی که فشار آنها نامعین است استوار می باشد . به کمک مدل ارائه شده نرم افزاری توسعه داده شده است که می تواند
برای آنالیز شبکه خطوط لوله انتقال و توزیع جریان های تک فازی و چندفازی نیز بکار رود . با طرح چند مثال نتایج محاسبات این نرم افزار برای شبکه های خطوط لوله دوفازی با نتایجی که از نرم افزار برای همان شبکه ها بدست می آید مقایسه شده است . این مقایسه نشان دهندة صحت، دقت و حتی برتری نرم افزار توسعه داده شده می باشد . بیشترین اختلاف نتایج در دو نرم افزار کمتر از یک درصد می باشد . حتی در برخی از مثال که شبکه دارای فرم پیچیده تری قادر به حل آن نمی باشد، نرم افزار توسعه داده شده توانایی حل آنها