سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید رسولی – دانشجوی دکتری مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
محمدرضا گلریز – گروه مهندسی انرژی، دانشگاه یومئو ، سوئد
علی اصغر حمیدی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده:

یک مدل دوفازی شامل جابجایی بسته های ذرات جامـد و جابجـایی گـاز در نظـر گرفتـه شـده اسـت . در مکـانیزم جابجایی بسته های ذرات جامد، فرآیند انتقال حرارت بصورت دو مولفه در نظر گرفته شده است مولفه اول بواسـطه انتقال حرارت جابجایی سطح جاروب شده توسط بسته های ذرات جامد با یک دوره متناوب زمان ماندگاری ذرات در دو سطح کناری لوله و مولفه دوم بواسطه انتقال حرارت جابجایی سیال روی سطح لوله صورت می گیرد . یـک مـدل تخمینی جهت تعیین زمان ماندگاری محل ذرات جامد در سطح لوله ای برای فاز فشرده و یک مدل جهـت تخمـین کسرزمانی محل فاز رقیق روی سطح لوله، پیشنهاد شده است . ضریب انتقال حرارت محلی اطراف لوله غوطه ور در بستر سیال حبابی برای ذرات شن با قطـر ١٣٠٠µm370 تـا در فشار اتمسفریک و دمای بستر پایین بدست آمده است . مدل ارائه شده با نتایج تجربی ارائه شده توسط سایر محققان سازگاری مناسبی دارد