سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد پسندیده – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان روحی – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق، پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه های متقارن محوری کاویتاتورها با استفاده از الگوریتم یانگز و روشجریان تعادلی همگن به صورت عددی مدل سازی شده است. کاربرد اصلی روش نسبت حجمی سیال (VOF) در تحلیل جریان های مایع با سطح آزاد می باشد. دراین تحقیق قابلیت حل جریان گاز به الگوریتم VOF افزوده شد و سپس با اعمال مدل های تحلیلی – عددی انتقال جرم کاویتاسیون در معادله انتقال سطح آزاد، پدیده کاویتاسیون شبیهسازی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوریتم عددی استفاده شده با دقت بالایی پارامترهای هندسی سوپرکاویتاسیون مانند ابعاد، نحوه بسته شدن وپارامترهای جریانی آن مانند ضریب پسا، ضریب فشار، سرعت رووی مرز کاویتی و رفتار جت بازگشتی را مدل سازی می کند.