سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – کارشناس ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد مراغه
حامد شمس – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغ
شاهین افسری – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغ
منصور طوسی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغ

چکیده:

مدلکردن ستون ها برای بار بحرانی (Pcr) بر اساس نظریه کلاسیک بار بحرانی، همواره با فـرض شـرایط اسـتاندارد تکیـه – گاهی ( کاملا گیردار، کاملا مفصلی و یا آزاد ) و با استفاده از معادلات دیفرانسیل مجزا برای هر ستون به دست میآیـد . در ایـن مقاله سعی شده است تا با مدل سازی ستون با فنرهای انتقالی و چرخشی در دو انتها، ضمن تسهیل استنتاج بار بحرانی ستونها و قابها، توانایی استخراج بار بحرانی ستون، در حر فاصل گیرداری کامل و مفصلی صرف نیز وجود داشـته باشـد . در انتهـا، بـر اساس نتایج حاصل، بار بحرانی چندین ستون و قاب تعیین میشود .