سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد شیرانی – دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- قطب علمی کنترل و پردازش
بابک نجار اعرابی – دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- قطب علمی کنترل و پردازش
محمد جواد یزدان پناه – دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- قطب علمی کنترل و پردازش

چکیده:

در این مقاله ساختاری جهت مد لسازی فازی سیستم های غیرخطی با استفاده از مدل فازی Takagi-Sugeno ارائه می شود که خطای مدل سازی را نیز به طریقی که برای هدف تحلیل پایداری سیستم مناسب باشد در بر می گیرد. الگوریتمی ارائه می شود که پارامترهای مدل فازی را به صورت خودکار چنان محاسبه می کند که خطای مدل سازی از یک حد دلخواه از پیش تعیین شده کمتر شود.بر اساس مدل معرفی شده، تحلیل پایداری بر اساس کاندید تابع لیاپانوف تکه ای- درجه دو انجام می پذیرد و قیود لازم برای پایداری نمایی مبدأ سیستم غیرخطی به شکل مجموع های از نامعادلات ماتریسی خطی استخراج می شود. از حل مجموع نامعادلات حاصل، تابع لیاپانوف بدست آمده و تخمینی برای ناحیه جذب مبدأ سیستم غیرخطی بدست می آید. مثالی ارائه می شود که کلیه روش های ارائه شده در این مقاله را به روشنی نشان می دهد.