سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد اسکندری – مدیرگروه پژوهشی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فنو
رضا قادری – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله مدل فازی از نحوه تغییرات سمت زیردریایی با توجه به تغییرات و نرخ تغییرات زاویه سکان و دور موتور بدست آورده می شود. سپس یک کنترل کننده فازی برای مدل مذکور طراحی و دراین مرحله ازتجربیات اپراتورها استفاده می گردد. صحت عملکرد کنترل کننده پیشنهادی، با مقایسه پاسخهای کنترل دارای مدل فازی و دارای مدل تحلیل نشان داده می شود.