سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی تصف
علیرضا ختائی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی تصف
محسن مهدیزاده اقدم – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی تصف

چکیده:

فرایند ۲ UV/H2O2 یک روش بسیار مؤثر در حذف رنگ اسید آبی ۹(AB9) از محیط های آبی می باشد. اسید آبی٩ جز ء اصلیAquashadeکه یک علف کش به شمار می آید، می باش د. نمودارهای نیمه لگاریتمی غلظت رن گ اسید آبی ٩ در این فرایند بر حسب زمان تابش(t £۱۴min)خطی است که نشانگر درجه اول بود ن واکن ش حذف رنگ در فرایند ۲UV/ H2OUV/ می باشد، نتایج نشان می دهد که ثابت سرعت ظاهری واکنش در فرایند ۲ H2O2تابعی از غلظت اولیه ۲ H2O است. رابطه مابین سرعت ظاهری حذف رنگ و مقدار H2Oمی تواند با در
O2H و ·OH نظر گرفتن تقریب حالت پایا برای رادیکالهای فعال و واکنش های بازدارنده رقابتی مدلسازی ·شود. این مدل ما را قادر می سازد که ثابت سرعت حذف رنگ اسید آبی ٩ را در غلظت های مختلف از ۲H2O پیشگویی نموده و همچنین برای جلوگیری از مصرف ۲H2O به صورت مازاد غلظت مناسب آن را تخمین بزنیم. مقدار بهینه ۲H2Oدر فرایند UV/ H2O برای ppm 30از رنگ ، برابر با ۰٫۰۵M است، همچنین میزان تجزییهرنگ در فرایند UV/H2O2تحت غلظت اولیه رنگ، مدت زمان تابش نور و غلظت اولیه H2O2 می باشد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که راندمان تجزی ه رن گ در شرایط بهینه، در مدت زمان ١٠ دقیقه از تابش نورUV بیش از ۹۵% می باشد.