سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید برادران نخجوانی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- داشنکده مکانی
مجید قریشی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصِیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله مد لسازِی فر آیند سوراخ کاری با لیزر با روش شبکه عصبی مورد مطالعه قرار گرفته است . براسـا س نتـاِ یج بدست آمده از آزماِ یشات بوسِیله شبکه عص بِی ، مدل بِ تجری و تقرِیبِی از رفتار فرآِیند ساخته شده است . آزمایشها بر روی فلز Mild steel EN3 با ضخامت ٢/٥ میلیمتر انجام شده و مشخصات دستگاه لیزر از نـوع YAG یـاقوت بـا طـول موج ١/٠٦ µm می باشد . از گاز اکسیژن به عنوان گاز کمکی استفاده شده است و قطر هـسته مرکـزی نـور لیـزر٦٠٠µm بوده است . با توجه به دقت نتایج عددی بدس ت آمده و سرعت بالای مدل شـبکه عـصبی ، ایـن روش کـاملاًمطمئن و به صرفه می باشد . در نه ا ی نِت نت اِیج حاصل از مدل شبکه عص بِی با مقـادِ یر تجربِـ ی مق اِیـ سه شـده و خطـا هـا محاسبه گردِیده اند . کلِیه خطا ها در محدوده قابل لِ قبوی قرار دارند که نشانگر دقت مدل هاِی ارائه شده مِی باشند