سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا رازفر – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله ارائه گر مدلی برای پیش بینی مقدار خیز ( خمش ) تیغ فرز انگشتی در فرآیند فرز کاری است . در این مقاله ابتدا با شبیه سازی فرآیند فرز کاری با تیغ فرز انگشتی ( ابزار ) ، توسط نرم افزار ا با کوس ، نیروی ماشینکاری و خیز حاصل از آن در ابزار پیش بینی شده، سپس این مقادیر با نتایج حاصل از روابط تحلیلی ( فرمولهای تئوری ) و نتایج حاصل از آزمایشات تجربی مقایسه
شده است . در این مقاله شبیه سازی فرآیند فرز کاری با تیغ فرز انگشتی برای بصورت ۳ بعدی انجام شده است که با انجام مقایسه نتایج حاصل از آن و روابط تحلیلی با نتایج حاصل از آزمایشات تجربی دقت بالای شبیه سازی نسبت به روابط تحلیلی مشهود خواهد بود . در آزمایشات تجربی نیرو ی ماشینکاری توسط دینامومتر کیستلر اندازه گیـری شده است و با فرض اینکه خطای ایجاد شده در سطح قطعه کار فقط ناشـی از خمش ابزار است، با اندازه گیری سطح قطعه کـار مقـدار خمـش ابـزار بدسـت آورده شده است . روش استفاده شده برای ان دازه گیری سـطح ابـزار یـک روش جدیدیی است که د ر آن با اسکن کردن سطح قطعه کار مقـدار خطـای ایجـاد شده روی سطح قطعه کار در نرم افزار » سالید ورکـس « انـدازه گیـری شـده است . بعد از بدست آوردن مقادیر نیرو و خمش ابزار این مقادیر با نتایج حاصل از شبیه سازی و روابط تئوری مقایسه شده است . بـا انجـام مقایـسه بـین ایـن نتایج، دیده شد که شبیه سازی فرآیند دارای دقت بـالاتری نـسبت بـه روابـط تئوری است .