سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد روحی – مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی نوشیروانی بابل
رضا نوابی – مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی نوشیروانی بابل
عبدالرضا شیخ الاسلامی – مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی نوشیروانی بابل

چکیده:

کوره های قوس الکتریکی از بزرگترین مصـرف کننـده هـای غیرخطی انرژی الکتریکی هستند . این مصرف کننده ها بسـبب تقاضای جریان بالا و اثر متقابل آن با امپدانس سیسـتم تغذیـه باعث بوجود آمدن مسائل کیفیت توان از جملـه فلیکـر ولتـاژ می شوند . برای آنالیز تأثیرات این بارهـا روی سیسـ تم قـدرت بدست آوردن یک مدل دقیق که بتواند رفتـار کـوره را خـوب توصیف کند تعیـین کننـده اسـت . در ایـن مقالـه، یـک مـدل دینامیکی برای کوره قوس الکتریکی استفاده شـده کـه در آن معادله قوس در محیط شبیه سازی مطلب حل شـده و جـواب معادله که ولتاژ قوس بـدون نوسـان مـی باشـد بـا یـک مـو ج تصادفی مدولاسیون دامنه شده است و سـپس کـل مـدل بـالا بصورت یک منبع ولتاژ کنترل شده با جریان به سیستم قدرت وصل شده است . در شبیه سازی از مقادیر المانهای کارخانه فـولاد طبرسـتان که از شبکه برق ۲۰ kv تغذیه می شود اسـتفاده شـده اسـت و شکل موج قسمتهای اولیه ترانس کوره، ث انویـه تـرانس کـوره، شکل موج ولت اژ قوس و همچنین جریان قوسمحاسـبه شـدهاست و با مقادیر اندازه گیری شده در همـین کارخانـه مقایسـه شده است . و نشان داده شده است که این مدل بـرای معرفـی رفتار کوره قوسی، مدل خوبی است