سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین معماریان – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
مهدی زارع – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و جنوب غربی ایران یکی از حوضه های رسوبی بزرگ جهان بوده که لرز هخیزی زیادی را نیز از خود نشان می دهد. هدف از این مطالعه شناسایی و مدل سازی زمین لرزه های القایی در میادین نفت و گاز این حوضه رسوبی است، که بر اثر فعالی تهایی از قبیل برداشت از مخزن و یا تزریق سیالات به درون آن ب هوجود می آیند. در این مطالعه به منظور شناسایی میادین مستعد زمی نلرزه القایی، ابتدا کاتالوگی از زمی نلرزه های رخداده دارای بزرگاهای کوچک )کمتر از ۴( ثبت شده در طی سال های اخیر، تهیه گردید. برای دستیابی به زمین لرزه های القایی که معمولاً دارای بزرگاهای کوچکی می باشند از کلیه زمین لرزه های ثبت شده توسط یک، دو و بیش از دو ایستگاه استفاده شد. آنگاه به پردازش داد هها و تعیین موقعیت )کانون( هر زمین لرزه پرداخته شد. این داده ها با توجه به تعداد ایستگاه ها به چند گروه تقسیم شدند، که با توجه به نحوه برداشت آن ها، دارای عدم قطعی تهای متفاوتی می باشند. در این بررسی براساس فعالیت های تولیدی مخازن و یا تزریق احتمالی سیالات به درون مخازن، نوسانات ب هوجود آمده در لرز هخیزی منطقه مورد توجه قرار گرفته و در نهایت ارتباطی ما بین آهنگ فعالی تهای لرزه خیزی القایی و فعالیت های پیش گفته شناسایی گردید. در این بررسی مدل لرز هخیزی میادین هیدروکربوری برای زمی نلرزه های القایی ثبت شده در منطقه بدست آمده است.