سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
فرهاد امین شرعی – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیستف عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
احمد رادمهر – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
مرسده حامدچوبدار – دانش آموخته مهندسی مکانیک، مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهد

چکیده:
اولویت بندی زیرحوضه های واقع در یک حوضه آبریز به منظور انجام مطالعات زیست محیطی می تواند در قالب یک مسئله چندمعیاره مطرح شود. در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین ساختار فرایند تصمیم گیری و برآورد وزن معیارها و از مدل تاپسیس فازی برای رتبه بندی نهایی زیرحوضه های واقع در حوضه آبریز طالقان استفاده شده است. در این تحقیق مدلی ارائه می شود که در آن مفاهیم مبهمی نظیر وزن معیارهای تصمیم گیری به صورت متغیرهای زبانی قابل تبدیل به اعداد فازی مثلثی بیان می شوند.