سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد شکیبائی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نشست زمین یکی از اثرات مهم استفاده بی روسه از آبهای زیرزمینی است. این پدیده در اثر تراکم یافتن اسکلت جامد خاک به علت افت سطح آب زیرزمینی حادث می گردد، به همین دلیل برای مدل سازی نشست زمین نیازمند مدل کردن افت سطح آبهای زیرزمینی می باشد. افت آبهای زیرزمینی نیز خود تحت تاثیر نشست زمین می باشد، زیرا با نشست زمین ضریب ذخیره نیز تغییر می نماید. در این مقاله از مدل عددی Modflow برای مدلسازی جریان آب زیرزمینی استفاده شده است. علاوه بر آن از مدلهای عددی Pest برای واسنجی و تخمین پارامترهای مجهول استفاده شده است. مطالعات به صورت موردی روی دشت رفسنجان انجام گرفته است. در این مقاله در ابتدا به کمک مدلهای ذکر شده افت آبهای زیرزمینی با در نظر گرفتن تغییر ضریب ذخیره در حین نشست زمین، شبیه سازی شده است سپس بر اساس میزان افت و نشست های مشاهده شده ضرایب معادله نشست به دست آمده و با مقادیر محاسباتی مقایسه شده است در انتها میزان نشست برای قسمتی از دشت رفسنجان محاسبه شده است.