سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روش پلاریزاسیون القایی از روش های کارآمد تشخیص منابع معدنی فلزی افشان است. از انجا که داده های حام اندازه گیری شده سرزمین، برای تعبیر و تفسیرهای کیفیکمی مناسب نمی باشند. از این رو لازم است بطور سیستماتیک آماده سازی شوند و با انجام مدل سازی های مناسب مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرند. در اینمقاهل سعی بر آن است تا از رشو مدل سازی معکوس پارامتری برای تعبیر و تفسیر داده های اندازه گیری شده پلاریزاسیون القایی (IP) ومقاومت ویژه (RS) در اکتشاف زون یا زون های کانی سایز مس در اندیس پیاند دربردسیر کرمان استفاده شود و نتایج آن با مدلسازی های انجام شده قبلی مورد مقایسه قرار گیرد و از مجموع نتایج به دست آمده بتوان برای ارزیابی های دقیق تر کانی سازی استفاده نمود.
نتایج تعبیر، تفسیر و مدل سازی های هموارر قبلی داده های منطقه فوق الذکر نشانگر آن استکه یک زون کانی سازی مهم با گسترش جانبی نسبتا قابل ملاحظه در اعماق نزدیک به ۴۰ تا ۷۰ متری سطح زمین وجود دارد و علاوه بر آن کانی سازی کم اهمیت تر دیگری در سمت چپکانی سای فوق در عمق کم با گسترش جانبی زیاد قرار دارد. برای ارزیابی صحت وجود کانی سازی فوق مدل سازی معکوس پارامتری داده های RS , IP به صورت ترکیبی انجام گردید وبدین وسیله حضور دو زون کانی سازی یکی در بازه ۲۷۰ تا ۳۷۰ متری مبدا پروفیل و با حداکثر عمق ۶۰ متری و دیگری در فاصله ۱۲۰ تا ۲۷۰ متری مبدا پروفیل و با عمق متوسط ۴۵ متری با دقت بیشتری تائیدگردید. در نهایت بر اساسنتایج مدل سازی پارامتری پیشنهادهای حفاری ارائه گردید.