سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلام حیدرحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
رضا محمودی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله روشی برای مدل سازی ۴ بعدی ناهمگنی کرنش که حین فرایند کشش سیم ایجاد می شود ارائه شـده است . ناهمگنی حاصل شده ناشی از تغییرات درصد کاهش سطح مقطع سـیم، زاویـه قالـب و ضـریب اصـطکاک می باشد . این رهیافت براساس مدل کر دن سطوح تابع ناهمگنی، بـا اسـتفاده از شـبکه هـای عـصبی توابـع ریاضـی شعاعی ) ) RBF کـه روش مناسـبی بـرای تخمـین و درون یـابی دقیـق داده هـای آمـاری غیرخطـی وابـسته بـه هـم می باشد، به کمک نرم افزار MATLAB بنا نهاده شده است . مقایسه نتایج مدل ارائه شده بـا داده هـای حاصـل از سختیسنجی مؤید دقت بسیار خوب روش پیشنهادی می باشد .