سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمد باقری – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد محمدنیا – پژوهشگاه صنعت نفت
علی اکبر رحیمی بهار – پژوهشگاه صنعت نفت
حسین پورصیامی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

نفوذپذیری خاصیتی از سنگ است که جریان سیالات درون چاه را در مرحله تولیدکنترل میکند این پارامتر نقش
کلیدی در توصیف و مدل سازی مخزن ایفا میکند . نفوذ پذیری به طور مستقیم از داده های آنالیز مغزه بدست می
آید به دلیل مسائل اقتصادی و فنی امکان مغزه گیری در تمامی چاه های یک میدان میسر نیست در حالیکه تقریبا
تمامی چاهها دارای نمودار های پتروفیزیکی میباشند که می توان از آنها جهت تخمین نفوذپذیری استفاده نمود.
در این مطالعه از منطق فازی به عنوان یک روش جدید در تخمین نفوذ پذیری از نمودارهای پتروفیزیکی ، داده های
مغزه و زمین شناسی در سازند آسماری یکی از مخازن کربناته ایران استفاده شده است . دو چاه د ر این میدان دارای
داده های آنالیز مغزه هستند که از یکی از آنها برای آموزش و از داده های چاه دیگر جهت آزمایش مدل فازی استفاده
شده است.
نتایج نشان میدهد که منطق فازی در تشخیص الگوهای مربوط به نفوذپذیری بسیار خوب عمل کرده است.