سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضا عرب امیری – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن
علی مرادزاده – دانشیار دانشکده مهندسی معدن
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن
محمد طلوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از پیمایش صحرایی، برداشت داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی، تهیه شبه مقاطع مقاومت ویژه و بار پذیری، مدل سازی و تفسیر داده ها به منظور اکتشاف سرب و روی در منطقه بالاکوه از توابع شهرستان زنجان ارائه شده است. آرایش مورد استفاده در برداشت داده ها، دو قطبی – دو قطبی است. هدف اصلی، تعمیم صحیح داده های اکتشافی با انتخاب روش مناسب مدل سازی و آگاهی از شرایط توپوگرافی، زمین شناسی، سوابق معدنکاری قدیمی و دیگر عوامل موثر جهت اکتشاف سرب و روی در مناطقی که پتانسیل وجود ماده معدنی در فعالیت های اکتشافی گذشته در آنها ثابت شده، می باشد. از آنجا که مدل بدست آمده و تجزیه و تحلیل آن برای ادامه عملیات اکتشافی در منطقه و تعیین نقاط حفاری لازم است؛ لذا با انتخاب مدل بهینه سعی در کاهش ریسک مطالعات آتی اکتشافی است.