سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد رمضانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد عبداللهی ازگمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه کارخانجات تولیدی با طراحی بخشه ای گوناگون تولید ٢ ، فرآیندهای ساخت وتولید را بر روی مواد اولیه خام انجام داده و در پایان، محصول نهایی را به بازار عرضه می نمایند . بخشهای مورد اشاره ممکن است در یک ارتباط موازی یا سریالی با یکدیگر قرار گرفته و به صورت مشترک منابع تولید را مورد بهره برداری قراردهند . در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی محدودیت های حاکم بر این گونه سیستم ها، با ارائه یک مطالعه موردی ٣ واقعی، به معرفی وکاربرد های شبکه های پتری تصادفی در مدل سازی و ارزیابی کارایی خطـوط تولیـد کـه دارای ویژگـی اشـتراک منـ ابع هستند پرداخته و نتایج بررسی ها بااستفاده از ابزار مدل سازی SHARPE به نمایش گذاشته شود ، تا کاربرد مـدل سـازی در زم ینـه تـصم یم گیـ ری مدیران برای انتخاب بهترین روشها جهت تعویض بخشهایی از سیستم یا کل آن و در جهت ارتقاء سیستم ٤ ، نشان داده شود .