سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادقی اول شهر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
امین اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد کلاهان – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق به بررسی نحوه اثرگذاری پارامترهای ماشین کاری وایرکات بر روی زبری سطح و نرخ براده برداری حجمی پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از رویکرد طراحی آزمایشات DOE و مدلسازی ریاضی ارتباط بین پارامترهای تنظیمی و مشخصههای خروجی فرآیند، بررسی می شود. پارامترهای ورودی بررسی شده شامل شدت جریان،زمان خاموشی پالس، ولتاژ مدار باز و ولتاژ گپ است؛ که تاثیر آنها بر روی دو خروجی مذکور، توسط انواع مدلهای میانیابی و آنالیز واریانس (ANOVA) ارزیابی شدهاست. مدلهای برازش شده قادرند نرخ براده برداری حجمی و صافی سطح را به ترتیب با خطای قابل قبول ۶/۳% و ۳% پیش بینی نمایند. برای تعیین سطوح بهینه هریک از خروجی ها از الگوریتم جستجوگر ممنوعه ،(Tabu Search) مدلهای مناسب بدست آمده و روش مینیمم – ماکزیم استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان میدهند که رویکرد پیشنهادی از کارآیی بسیار بالایی در حل مسئله مورد نظر برخوردار میباشد