سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمودرضا الهیاری – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز، بلوار چمران، مجتمع هوادریا
ایرج رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه شناورهای اثر سطحی
سید حسین رضی موسوی – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز، بلوار چمران، مجتمع هوادریا
احسان سلاحی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله خصوصیات ارتعاشات آزاد و کمانش مربوط به ساندویچ پنلهای با هسته لانه زنبوری بررسی شده و با خصوصیات دیگر هسته ها مقایسه گردیده است. یک روش مدلسازی جهت تحلیل اجزا محدود ارتعاشات آزاد و کمانش ساندویچ پنلهای با هسته لانه زنبوری ارائه شده است. جهت اثبات صحت مدلسازی، نتایج با نتایج حاصل از آزمایش مقایسه گردیده است. در این روش، جهت روکش صفحه ساندویچی، از المان پوسته ارتوتروپیک و جهت چسب و هسته از دو نوع المان تیر مختلف انتخاب شده است. المان پوسته در میانه ضخامت روکش در نظر گرفته شده، تا مدلسازی به واقعیت نزدیکتر باشد. همچنین در این مقاله تأثیر ضخامت و جنس هسته، روکش، چسب و اندازه سلول در رفتار ارتعاشی و کمانشی ساندویچ پنل و تفاوت خصوصیات لانه زنبوری با هسته های پیوسته بررسی شده است. نتایج نشان داد خصوصیات در ارتباط با مقادیر ویژه به سختی روکش و هندسه هسته لانه زنبوری وابستگی زیادی دارد. نکاتی نیز جهت طراحی این ساندویچ ها حاصل گردید، که بسیار مفید است. جهت تحلیلهای اجزا محدود نرم افزار ANSYS مورد استفاده قرار گرفته است.