سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین نوارچیان – دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
عبدالرضا محمدی آگاه – دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در ا ین مقاله واکنش کوپل یمریزاسیون محلول ی اکریلونیتریل با متیل اکریلات برا ی ی ک فرایند صنعت ی با استفاده از روش شبه سینتیکی مدل سازی و شبیه سازی شده است. فرایند بطور پیوسته در سه راکتور همزن دار متوالی اتفاق می افتد. ابتدا برای تعیین ثوابت سرعت هر یک از واکنشها ی شروع، پ یشرفت، اختتام و انتقال، روابط مدل بر حسب ثوابت س ینتیکی تفص یلی واکنش کوپل یمریزاس یون رادیکالی نوشته شده است . سپس با استفاده از چند مجموعه اطلاعات تجربی از فرایند، داده های سینتیکی واکنش از طریق کمینه ساز ی تابع هدف ی که بر حسب اختلافات ب ین مقاد یر تجرب ی و تئوری هر یک پارامترها و خواص محصول تعریف گردیده بدست آمده است. شب یه سازی فرا یند بر اساس ثوابت س ینتیکی بدست آمده صورت گرفته و کل یه خواص محصول از جمله وزن مولکولی، ترکی ب کوپل یمر، درصد پلیمر و در صد مونومرهای واکنش نداده، به خوب ی پ یشگویی شده است . حداکثر میزان انحراف بین جوابهای آزمای شگاهی با نتا یج شب یه سازی کمتر از ۲/۵% است.