سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، تهران – ایران
عزیزاله معماریانی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، تهران – ایران

چکیده:

اولین مرحله در طراحی شبکه های توزیع، مکان یابی بهینة پست های فوق توزیع است . مکان این پست ها که در واقع نقش پل ارتباطی میان این سیستم انتقال و توزیع را بازی می کنند، می تواند طراحی دیگر بخش های شبکة توزیع را تحت تأثیر قرار دهد . در این مقاله مدل ریاضی جامع و دقیقی برای مسألة مکان یابی پست های فوق توزیع ارائه شده است . در مدل ریاضی تابع هزینة مسأله، تمامی هزینه های ثابت و متغیر مرتبط با طرح ها مدل سازی شده است . همچنین محدودیت های حاکم بر سیستم به طور مناسب لحاظ شده اند . در انتها نیز با اعمال روش پیشنهادی روی
یک منطقة آزمون نتایج به دست آمده ارائه گردیده است .