سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلاء مدرسی حسینی –

چکیده:

مدل سازی، شبیه سازی وساخت یک دستگاه ذخیرة انرژی سرمایشی مورد توجه وبررسی قرار گرفته است . دراین دستگاه ذخیرة انرژی از مواد تغییر فازدهنده استفاده شده است که در یک سیکل حرارتی گرما را گرفته ودر سیکل حرارتی بعدی گرما را پس می دهند ودر حین این عملیات تغییر فاز می دهند . الگوریتمی برای حل معادلات دیفرانسیل به دست آمده از مدل سازی نوشته شد، که این الگوریتم هم برای بستر )Regeneratorو هم برای مواد تغییر فاز دهنده (PCM ) نوشته شد . بستر به تانکهائی که به دنبال هم وبه صورت سری قرار گرفته اند تقسیم بندی شد . برای مواد تغییر فازدهنده ابتدا با تغییر متغیری معادلات به صورت همگن درآمد و از طریق متد اختلاف محدود ) (Finite Difference د ر هنگام تک فاز معادلات حل شد . در هنگام تغییر فاز فاصله فصل مشترک مایع / جامد با یک روش ریاضی به صورت تابعی از زمان به دست آمد که از روی آن تغییرات دما با زمان و مکان برای PCM در هنگام تغییر فاز به دست آمد . برای چک کردن صحت مدل وشبیه سازی، دستگاهی در ابعاد آزمایشگاهی ساخته شد که درآن از آب به عنوان ماده تغییر فاز دهنده، که درون گلوله هائی از جنس پلی پروپیلن قرار گرفته بود استفاده شد . آزمایشات با عبور هوای گرم وسرد عبور د اده شده از روی بستر انجام گرفت . دمای خروجی هوا از دستگاه با مقادیر به دست آمده از روی مدل مقایسه شد .