سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منوچهر اصغری – زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گرو
مرتضی زیودار – زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گرو
جعفر سلطان محمدزاده – تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکد مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله دو برجتقطیر موجود در احد ۱- بولتن مجتمع پتروشیمی تبریز شیشه سازی شدهاست. برج های تقطیر این واحد ازنوع پر شدهمی باشدو قطر آنها ۴۵ سانتیمتر است. فشار طراحی برج اول ۲۸bar و فشار عملیاتی برج دون ۴/۷bar میباشد. برای شبیه سازی برج ها از روش HETP استفاده شده است. HETP در این برج ها ۴۵ سانتیمتر درنظر گرفته شده است وبرای حل معادلات بدست آمده از مدل سازی بر های تقطیر درحالت پایا از روش تتا استفاده شده است.آنتالپی فازها در برج اول با استفاده ازمعادلات Lee-Kesler بدست امده و آنتالپیفازها در برج دوم و نسبت تعادلی در هر دو برج بوسیله معادله حالت SRK محاسبه شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی برج ها تطابق بسیار خوبی با نرم افزار HYSYS دارند، ول تطابق آنها با داده های طرا حی واحد درمورد هر دو برج یکسان نیست، بطوریکه نتایج بدست آنده از شبیه سازی بر دو تطابق بسیار خوبی با داده های طراحی واحد دارند (خطای آنها کمتر از ۳% است) ولی نتایج برج اول تطابق خوبی با داده های طراحی واحد ندارند. علت این امر بالا بودن فشار برج اول و ضعف معادله حالت SRK در پیش بینی رفتار فازی هیدروکربن ها در نزدیکی های نقطه بحرانی موادمی باشد. به خاطر اینکه خوراک برج اول تحت شرایط مایع سرد وارد برج می شود بیشتر پارامتر های مربوط به این برج در محل ورود خوراک تغییرات زیادی نموده اند. شدت جریان های مایع و بخار در قسمت های پایین برج اول به مراتب بیشتر از شدت این جریان ها در مراحل بالایی است . به خاطر وجودمواد سنگین در قسمت های پایین برج دوم دما در این قسمت ها در مقایسه با سایر قسمت های برج بسیار زیاد است. در ناحیه بزرگی از قسمتبالای برج دوم کسر مولی بوتن برابر با ۰/۹۹۷ می باشد که این نکته بیانگر مناسب بودن این برج برای جداسازی بوتن از سایر ترکیبات است.