سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی علوی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
نگار صادق – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این کار تحقیقاتی، مدل سازی و طراحی راکتور بستر سیال برای واکنش کاتالیستی آموکسیداسیون پروپلین به آکریلونیتریل مورد بررسی قرار گرفته است. مدلسازی، بر پایه مدل بستر حبابی Kunii and Levenspiel و برای سه راکتور آزمایشگاهی نیمه صنعتی و نیمه تجاری به ترتیب با قطرهای ۳/۶m , 0/205m, 0/081m انجام شده است. مقادیر پیش بینی شده توسط مددل با مقادیر تجربی بدست امده از آزمایشات صورت گرفته برای واکنش آموکسیداسیون پروپلین، در سه نوع راکتور نیمه تجاری، نیمه صنعتی و آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. پس از مقایسه نتایج بدست آمده، مشخص گردید که مقادیر محاسبه شده بر پایه این مدل به خوبی در تطابق با داده های تجربی می باشند. این مقایسه نشان داد که مدل Kunii and Levenspiel قادربه پیش بینی عملکرد راکتور بستر سیال واکنش کاتالیستی آموکسیداسیون پروپلین به آکریلونیتریل، در محدوده وسیعی از سرعت ظاهری گاز می باشد.