سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد خیامی – بخش مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایر
جمشید فتحی کلجاهی – بخش مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایر
محمدرضا رحیم پور – بخش مهندسی شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایر

چکیده:

ایران یکی از غن یترین ذخایر گازی را در اختیار دارد و پس از روسیه در مقام دوم جهان است. با توجه به اینکه آینده انرژی جهان متعلق به گاز طبیعی خواهد بود و با توجه به سیاستهای انرژی کشورباید حداکثر استفاده را از این منبع عظیم انرژی کرد. میعانات گازی جزء با ارزشترین محصولات پالایشگاهی است که برای بدست آوردن آنها در پالایشگاهها سر راه گاز خروجی از چاه ، جدا کنند ههای دو فازی یا سه فازی قرار م یدهند. برای اینکه به گاز ورودی به جداسازها زمان ماند زیادی داده شود تا به حالت تعادل برسند از دستگاههایی به نا مSlug catcher در پالایشگاهها استفاده م یشود که به صورت دسته لول ههای طویلی هستند که با شیب بسیار کمنسبت به افق قرار م یگیرند و مایع به صورت غیر هم جهت نسبت به جریان گاز از آن جدا م یشود.دلیل استفاده نکردن ازSeperatorهای معمولی این هست که ساخت دستگاه جد اساز در این مقیاس طولی ممکنو به صرفه نیست.در این مقاله تعادل بین گا ز-مایع در لخته گیر در فشار بالا [ ۱] مدل سازی شده و با استفاده از عملیاتFlash و استفاده از زبان برنامه نویسیVisual Basic , Mathcadنرم افزاری برای پیش بینی مقدار گاز و مایع نوشته شدهاست واثر ترکیبات مختلف خوراک ،دما و فشار خوراک در عملکردslug catcherمورد بررسی قرار گرفته است .