سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامدرضا سید حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مو
فرساد فرقانی – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مواد
رضا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مواد
بهزاد ناطق – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مواد

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در بحثکارسختی نمون ههای کارشده عدم توانایی حرکتی نابجاییها میباشد،موانعی چون مرزهای دانه، میدان تنشی سایر نابجای یه ا و رسوبات از جمله عواملی هستند که توان ایی حرکتنابجاییها را کاهشمیدهند. به این منظور دراین بررسی تجمع نابجاییها در اثر اعمال تنشبرشی در پشتیکرسوب همدوسبا استفاده از تئوری الاستیکخطی بر روی تک کریستال مسکار سردشده مدل شده است. با توجه به اینکه در این بررسی میدان تنشی اطرافیکنابجایی در فواصل بی شتر از یکنانومتر مورد نظر بوده، به کارگیری تئوری الاستیکمورد قبول می باشد. در این تحقیق هندسه تجمع نابجاییها در صفحه ( ١١١ ) کریستال FCC مسو محاسبه می زان تنشبرگشتی بر حسبتعداد نابجاییهای تجمع کرده مورد ارزیابی قرار گرفت