سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مریم سردابی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه الزهرا

چکیده:
پروتئین calbindin-D9k که توسط ژن S100G رمز می شود، متعلق به خانواده پروتئین های متصل شونده به کلسیم است. اعضای این خانواده پروتئینی علاوه بر این پروتئین شامل کالمودولین، پاروآلبومین و تروپونین C می باشند. در انسان تمام پروتئین های متعلق به این خانواده به جز پروتئین calbindin-D9K تعیین ساختار شده اند. این پروتئین وابسته به ویتامین D بوده و در سلولهای روده، غضروف و استخوان، دندانها و در گونه هایی از پستانداران در کبد و رحم دیده شده است. در روده حضور آن جهت جذب کلسیم رژیم غذایی ضروری است. با توجه به نقش مهم این پروتئین، در این مقاله به تعیین ساختار آن با نرم افزار swiss model پرداخته شده است و سپس پارامترهایی مثل انرژی، تعداد پیوندهای هیدروژنی، میزان RMSD سطح در دسترس، پتانسیل الکتروستاتیک محاسبه شده، ساختار دوم پروتئین بررسی گردیده، نمودار راماچاندران ترسیم شده و در نهایت جهش هایی که منجر به تغییر ساختار در مدل ما می شوند مورد بررسی قرار گرفته است