سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره السادات ریاضی راد – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-

چکیده:

در بیشتر مناطق، میزان انرژی آزاد شده، با توجه به پسلرزه ها تخمین زده می شود. برای مطالعه پسلرزه های ایران، داده های ایستگاه های محلی در ایران که تقریباً یک دوره چهل ساله را دارا می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه پسلرزه ها به صورت فیزیکی با هم ترکیب شدند و در نتیجه تابع زمانی پسلرزه ها در هر منطقه بر اساس پتانسیل موجود به دست آمد. سپس با توجه به روابط اموری، اتسو، موگی و کیسیلنیگرمنحنی های کاهندگی پسلرزه به ترتیب برای پسلرزه های زمینلرزه های ١٩٦٢ بوئین زهرا، ١٩٦٨ دشت بیاض، ١٩٩٠ رودبار، ١٩٩٠ فورک، ١٩٩٧ اردبیل، ٢٠٠٢ چنگوره آوج، ٢٠٠٤ بلده و ٢٠٠٥ زرند رسم گردید. سپس نرخ وقوع پسلرزه ها به دست آمد و با توجه به نتایج به دست آمده از پسلرزه ها، حالت فیزیکی پوسته و رفتار دینامیکی آن مشخص شد. با مطالعه مدل ها و منحنی های کاهش پسلرزه ها، مشاهده شد که منحنی پوش مدل اموری بیشترین برازش را نسبت به سایر مدل های دیگر برای پسلرزه ها دارا می باشد.