سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علی اصغر هاشمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان
آناهیتا همتی – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

بارشهای فصل بهار نقش بسزایی در تولید علوفه مراتع و محصولات زراعی و باغی دارند.فقدان مدلهای منطقه ای مناسب برای پیش بینی وضعیت بارش و احتمال خشکسالی در این فصل، کشاورزان و دامداران را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران امور اجرایی نیز برای پیش بینی خشکسالی احتمالی شاخص مناسب و سریع در دست ندارند. در این تحقیق از آمار ایستگاههای سینوپتیک استان سمنان استفاده شده است و مقادیر بارش ماهانه و فصلی فصول بهار در هر سال میلادی بعنوان متغیر وابسته و مقادیر بارش ماهانه و فصلی فصل زمستان بعنوان متغیر مستقل انتخاب شدند. در هر ایستگاه بین متغیر بارندگی فصل یا ماههایی از فصل بهار که بالاترین همبستگی را با داده های بارش فصل یا ماه هایی از فصل زمستان نشان داده بودند منحنی خط رگرسیونی برازش داده شد و مدل های معنی دار انتخاب شدند. بدین ترتیب در آغاز فصل بهار می توان در هر ایستگاه سینوپتیک مقدار بارندگی را براساس مقادیر بارش فصل زمستان پیش بینی کرد که درصورت کمتر بودن از مقدار بارش میانگین دراز مدت، وقوع خشکسالی دور از انتظار نخواهد بود و جهت مقابله با خشکسالی بایستی برنامه ریزی نمود.