سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا حسین نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراک
مجتبی تقوایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کانسار های مس پورفیری به دلیل ذخیره بالا و هز ینه ها ی بهره بردار ی ناچیز حائز اهمیت هستند . امروزه قسمت اعظم فلز مس در دنیا از کانسار های پورفیری به دست می آ ید. مدل سازی و برآورد دقیق ذخیره کانسار به ویژه در مراحل پایانی اکتشافات تفضیلی یکی از مهمترین پارامترهای لازم در طراحی،برنامه ریزی تولید و بهره برداری از کانسار به حساب می آید. کانسار علی آباد با کانی سازی مس و مولیبدن پورفیری در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان یزد،در مرکز ایران و در ارتفاع ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ متری سطح آبهای آزاد واقع شده است. در این مقاله یک مدل سه بعد ی زمین شناسی از کانسار به منظور تعیین نحوه کانی زایی در کانسار که شامل مدل های عیاری، سنگ شناسی و آلتراسیون بود تهیه گردید. جهت مدل سازی کانسار از نر م افزار v2006 ROCKWORKSTM که یکی از پرکاربردتر ین و دقیق تریننرم افزارهای مدل ساز ی است، استفاده شد . پس از تعیین مدل سه بعد ی عیاری،سنگ شناس ی و آلتراسیون، سنگ میزبان کانی سازی، تفکیک باطله از کانه و آلتراسیون غالب در منطقه تعی ی ن شد . از مقایسه مدل های بدست آمده ، مشخص شد که سنگ میزبان کا نی سازی، گرانیت؛ آلتراسیون غالب در منطقه فیلیک و کانی زایی در دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است و برای طراحی معدن بهتر است از دو پیت مجزا استفاده شود