سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حاجیلوی – استادیار
کریم گودرزی – کارشناس

چکیده:

در این مقاله سع ی م ی شود که با ارائه مدل تحل یلی از کمپرسور گر یز از مرکز ر فتار آن در حالت دائم پ یش بینی شود . در پ یش بینی تحل یلی با استفاده از معادلات حاکم بر جر یان کمپرسور و مـدل سـاز ی افتهـا ی مختلـف ، منحنی ها ی مشخصات رفتار ی کمپرسور رسم م ی شود و در نها یت نتا یج مدل ساز ی با نتا یج تجرب ی مقا یسه م ی شود . در این بررسی هما هنگی خوبی بین نتایج تجربی و مدل سازی بدست می آید .