سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی صیادی –
ولی ا… قدمی –
حمیدرضا خستو –

چکیده:

در این مقاله جهت تعیین مناطق مناسب از نظر پتانسیل منابع تحت الارضـی از دیـد کم ـی و کیفـی مـورد توجـه و بررسی قرارمی گیرد .
با توجه به اینکه منابع ارزشمند آبهای زیر زمینی به صورت سـفره هـای تحـت الارضـی در زیـر سـنگها و خاکهـا ودور از چشم بشر تجمع و پنهان یافته است . دستیابی به این منابع نیاز به انجام مطالعات جامع و صرف هزینـه، زمـان و درنهایـت انجام عملیات اجرایی ( حفاری و پمپاژ ) دارد و لذا در مدیریت منابع آب جهـت ممانعـت از اتـلاف سـرمایه ه ـا، زمـان و تاثیرات سوء اجتماعی قبل از وارد شدن به مراحل تفضیلی تر مطالعاتی و اجرایی در یک گستره مطالعاتی بـا اسـتفاده از نرم افزار GIS ، Arc view و Arc inf o به کمک عوامل و لایه های زمین شناسـی، هیـدرو ژئولوژی،کـاربری اراضی، قوانین حاکم بر توزیع عادلانه آب، نقشه های پایه و مبنایی بعنوان محدوده هـای مناسـب و اولویـت دار از لحـاظ کمی مشخص می شود .
پس از گذر از این مرحله و تهیه نقشه کمی در لایه های کیفی با شناسایی عوامل آلاینده تاثیر گذار در نقشه کمـی و تعیـین بعد مکانی سفره تا کاربریهای آلاینده از یکسو و وزن دهی عوامل موثر در شاخصهای کیفی از سـوی دیگـر می تـوان بهینه ترین نواحی ممکنه را جهت حفاری و تامین آب شرب از لحاظ کمی و کیفی گرفت .