سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهروز رئیسی – کارشناس پژوهشکده مهندسی جهاد – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد فارس
سیدعلی اکبر صفوی – دانشیار بخش برق دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مبحث اجسام متحرک زیرآبی یکی از مباحث مهم بـا کاربردهـا ی مختلـف صـنعتی و نظـامی مـی باشـد . در ایـن تحقیق با استفاده از دو روش مشهور در شـبکههـای عصـبی ( مصـنوعی ) یعنـی روشـهای MLP و RBF یـک سیستم واقعی متحرک خودگردان زیرآبی (AUV) با دقت مناسبی مدل گردید ه و برای این کار اطلاعات ثبت شده در هنگام آزمایشات جسم در دریا مبنای یادگیری و تست شبکه قرار گرفته است .ًضمنا نرمافزار مناسـبی نیـز در محیط MATLAB تولید گردیده که می تواند روند مدل سازی با شبکههای عصبی را از داده های موجـود برای هر سیستم دلخواه تسهیل نم اید . نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع می باشد کـه مـدل سـازی بـا هـر دو روش در راستای اهداف مورد نظر میباشد .