سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی همایون صادقی – استادیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
ناصر رحیمی – دانشجوی دکتری – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، مدل سازی یک موتور سوخت مایع با بکارگیری روش های پارامتری شناسایی سیستم انجام شده است. پس از بررسی و آزمون مدل های مختلف، مدل OE به عنوان مناسب ترین مدل جهت شناسایی پارامتری موتور مزبور انتخاب شد. داده های مربوط به فشار گاز محفظه و تغییرات موقعیت شیر رگولاتور، به ترتیب به عنوان سیگنال های خروجی و ورودی مدل پارامتری منظور گردید. تخمین پارامتر های مدل (شناسایی پارامتری سیستم) بر مبنای ۴۸۰ جفت داده (کمتر از ۱% داده های) حاصل از اجرای شبیه ساز موتور مورد نظر انجام شد. شبیه ساز مذکور قبلا با استفاده از روابط دینامیکی حاکم بر موتور تدوین شده و اعتبار بخشی آن با بکارگیری داده های اخذ شده از تست های عملی موتور صورت گرفته بود.
برای اعتبار بخشی مدل پارامتری از دو روش استفاده شد، در روش اول، قسمت دیگری زا سیگنال های ورودی (که در مدل سازی مورد استفاده قرار نگرفته بود)، به مدل پارامتری اعمال و خروجی آن حاصل از شبیه ساز موتورمقایسه شد و در روش دوم پاسخ های فرکلنسی مدل پارامتری و مدل ریاضی (که قبلا از روش های غیر پارامتری بدست امده بود) مقایسه شد و هر دو روش نشان دادکه مدل تخمینی با شبیه ساز موتور تطابق قابل قبولی دارد. همچنین برای اعتبار بخشی بیشتر، مدل پارامتری با مدل ریاضی (بدست آمده از روش های غیر پارامتری) مقایسه شد و نشان داده شد که مدل پارامتری نسبت به مدل غیر پارامتری ، تطابق بیشتری با شبیه ساز موتور دارد و در محدوده فرکانسی وسیع تری عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.