سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا عطارد – دانش آموخته دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالفضل قائمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در انجام مطالعات جامع مدلی مخازن هیدروکربوری، طرف های دخیل در اینمطالعات اعم از مدیریت ها، کارفرمایان، مراجع برنامه ریز، ارگانهای سیاست گذار و گروه های مشاور هر کدام از دیدگاه های خاص خود به کرات با سوال اساسی زیر مواجه می شوند:
«مطالعه تحت بررسی دارای چه حجم و اندازه می باشند؟»
در تحقیق حاضر، جهت رسیدن به زبانی مشترک و یافتن پاسخی مستند به این سوال، ابتدا مطالعه ای با حجم و اندازه واحد تعریف شده و سپس مدلی برای اندازی گیری حجم مطالعات مدلی جامع مخازنهیدروکربوری تدوین شده است. در فرایند تدوین این مدل، بر اساس تحلیل منطقی و کارشناسی پارامترهای موثر در چنین مطالعات تعیین شده و نحوه اثر گذاری هر یک از آنها بر ححم کل مطالعه بدست آمده است. بدین ترتیب با مشخص کردن مقادیر پارامترهای تعیین کننده در اندازه هر مطالعه ، حجم و اندازه مطالعه مورد نظر نسبت به مطالعه واحد با استفاده از روش های قطعی و آماری محاسبه و تعیین می گردد.